Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji usług noclegowych drogą elektroniczną

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki i zasady dokonywania rezerwacji w ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Gościa.

Regulamin jest dostępny  na stronie internetowej Obiektu. Na żądanie Gościa, Usługodawca prześle nieodpłatnie Gościowi kopię regulaminu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

DEFINICJE

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały poniższe znaczenie:

Apartament  – zaprezentowany na Stronie internetowej pokój w Obiekcie przeznaczony przez Usługodawcę na najem krótkoterminowy;

Gość – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usługi;

Obiekt – obiekt Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „FAMILIJNY” położony w Krynicy-Zdroju (33-380) ul. Kazimierza Pułaskiego 26;

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

Umowa – oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji Apartamentu zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;

Usługa – oznacza świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Gościa usługę polegającą na dokonywaniu rezerwacji wybranego Apartamentu oraz dokonania płatności z tytułu dokonanej rezerwacji poprzez Stronę internetową;

Usługodawca – BD GRANT Katarzyna Kretkowska

ul. Plonowa 18, 62-510 Konin

NIP: 6651136703. REGON: 310151762, biuro@familijnykrynicazdroj.pl, Telefon kontaktowy:607 031551;

Regulamin – niniejszy regulamin  świadczenia usług drogą elektroniczną;

Strona internetowa – strona internetowa Obiektu https://familijnykrynicazdroj.pl/, poprzez którą świadczona jest Usługa;

Warunki – dokument „Warunki krótkoterminowego wynajmu mieszkań”  dostępny na Stronie internetowej.

RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę.

Warunkiem realizacji Usługi jest:

zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego dostępnego na Stronie internetowej;

zapoznanie się z Warunkami oraz akceptacja postanowień tego dokumentu poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego dostępnego na Stronie internetowej;

złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego na Stronie internetowej oświadczenia o wyborze sposobu płatności za Usługę i ewentualnym wyborze faktury VAT.

Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet oraz konta poczty elektronicznej oraz korzystanie z przeglądarki internetowej.

Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym dokonanie rezerwacji  może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Gość.

REZERWACJA

Rezerwacja Apartamentu przez Gościa obejmuje następujące kroki:

wybór Apartamentu na podstawie informacji na Stronie internetowej, w oparciu o dostępność, rozmiar Apartamentu oraz jego cenę;

wybór terminu zakwaterowania (data przyjazdu i wyjazdu);

wprowadzenie przez Gościa wymaganych danych i informacji za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na Stronie internetowej w zakładce „zarezerwuj” wszystkich wymaganych danych i informacji – przede wszystkim imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu;

potwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji Regulaminu i Warunków. Niepotwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu i Warunków powoduje uniemożliwienie kontynuowania procesu rezerwacji;

kliknięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”;

dokonanie płatności za pośrednictwem dostępnych, wskazanych na Stronie internetowej sposobów płatności;

Gość otrzyma w sposób automatyczny na podany w formularzu rezerwacyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji i warunków rezerwacji. Z momentem wysłania potwierdzenia, Umowę rezerwacji uważa się za zawartą.

Gość może anulować lub zmienić rezerwację bez ponoszenia kosztów najpóźniej w dniu planowanego przyjazdu. W celu anulowania lub zmiany Gość powinien wysłać e-mail z informacją o anulowaniu lub proponowanej zmianie terminu rezerwacji na adres poczty elektronicznej: biuro@familijnykrynicazdroj.pl. Zmiana rezerwacji w terminie preferowanym przez Gościa możliwa będzie w przypadku dostępności Apartamentu w tym terminie.

W celu uzyskania zwrotu Gość powinien wysłać e-mail o anulowaniu lub proponowanej zmianie terminu rezerwacji wraz z numerem rachunku bankowego, na który ma  nastąpić zwrot dokonanej opłaty na adres poczty elektronicznej: biuro@familijnykrynicazdroj.pl. Zmiana rezerwacji w terminie preferowanym przez Gościa możliwa będzie w przypadku dostępności Apartamentu w tym terminie.

Podane na Stronie internetowej ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie Usługi wskazane jako jej składniki.

Usługodawca udostępnia integracje płatności z wybranymi podmiotami zewnętrznymi tj. Przelewy24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe działanie, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną umowy pomiędzy Gościem a tymi podmiotami.

Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę zgodnie z Regulaminem.

Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego naprawiania wad i usterek utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Usługi.

OBOWIĄZKI GOŚCIA

W związku z korzystaniem z Usługi, Gość zobowiązany jest do:

przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu i Warunków;

przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;

podania w formularzu rejestracyjnych prawdziwych danych;

niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;

nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;

niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Żadna ze stron Umowy nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.  Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: a) zdarzenia związane z działaniami sił przyrody takie jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, lub inne klęski żywiołowe; b) wybuch epidemii lub pandemii; c) przypadki związane z niecodziennymi zrachowaniami zbiorowości jak zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne, atak terrorystyczny, wojna domowa, niepokoje społeczne lub zamieszki, wojna, groźba wybuchu wojny lub przygotowania do wojny, konflikt zbrojny, nałożenie sankcji, nałożenie embarga lub zerwanie stosunków dyplomatycznych;  d)wszelkie przepisu i  działania władzy państwowej – ustawodawczej i wykonawczej takie jak zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, nakładające limity i zakazy; e) skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub biologiczne bądź też grom dźwiękowy; f) kryzys gospodarczy powodujący konieczność podejmowania przez Stronę ograniczeń w zakresie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą celem m.in. zachowania płynności finansowej. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony wskazują że za Siłę Wyższą uważa się stan ogłoszonej w dniu 11 marca 2020 r. przez WHO pandemii wywołanej wirusem SARS- CoV- 2 oraz stan zagrożenia epidemicznego ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca 2020 r.

Usługodawca nie odpowiada za chwilowe zakłócenia w działaniu Strony internetowej, brak dostępności Strony internetowej spowodowane pracami konserwacyjnymi lub działaniami lub zaniechaniami podmiotów trzecich (np. dostawców sieci). Usługodawca zobowiązuje się w takim przypadku podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do przywrócenia niezakłóconego działania Strony internetowej.

REKLAMACJE

Gość ma prawo zgłosić reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

Gość powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.

Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@familijnykrynicazdroj.pl lub na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w Definicjach (cześć 2 Regulaminu).

Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym Gość wskazał: imię i nazwisko, opis występującego błędu lub wady oraz czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje), numer telefonu, adres, numer rezerwacji.

Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Gościowi (na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie lub na wskazany adres korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona drogą pocztową) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Gościowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

DANE OSOBOWE

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Apartamenty, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Stronie internetowej i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 1 maja 2021 r.

Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów. Poprzez ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się:  a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu c) wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług d) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy. Postanowienia zmienionego Regulaminu nie mają zastosowania do rezerwacji Apartamentu dokonanych na podstawie postanowień Regulaminu poprzednio obowiązującego. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na Stronie internetowej.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozstrzygać́ w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy, a w przypadku Gościa, który jest konsumentem sąd właściwy dla siedziby konsumenta.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Gość będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Gość uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Gość uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Gość może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Gość może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawem właściwym jest prawo polskie.